CMOC Brasil

Leadership

 • share

China Molybdebum (CMOC)

 • Yuan Honglin

  Yuan Honglin

  Executive President

CMOC Brazil

 • Jiehui Zhang

  Jiehui Zhang

  CEO
 • Eduardo Lima

  Eduardo Lima

  Corporate Affairs and HR Director
 • Zhu Youjiang

  Zhu Youjiang

  Finance Director
 • Du ZhiJie

  Du ZhiJie

  Niobium Director